Giżycko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

industrial 1636388 960 720

 Uczestnik podczas szkolenia uzyskuje aktualną wiedzę w zakresie regulacji prawnych dotyczących prawa pracy, wiedzę w zakresie ergonomii organizacji stanowiska zgodnego z wymogami i przepisami przeciwpożarowymi, poznaje najnowsze techniki udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej i organizacji niesienia pomocy. Pracodawcy i kadra kierująca pracownikami odbywają je nie rzadziej niż raz na 5 lat.

      klik -> zapisz się <- klik

 

Nauczysz sie

Podczas szkolenia nauczysz się:

 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą,
 • organizowania, przygotowywania i prowadzenia prac z uwzględnieniem zabezpieczenia pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
 • organizacji stanowisk pracy w sposób zgodny z wymaganiami obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewniający bezpieczeństwo zatrudnionym pracownikom,
 • prowadzenia analiz i oceny materialnych warunków i organizacji pracy w zakładzie pracy i na stanowiskach pracy,
 • inicjowania i planowania działań zmierzających do poprawy warunków pracy,
 • kształtowania warunków i organizacji pracy zapewniających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników, optymalizację ich wysiłku fizycznego i psychicznego oraz sprawności działania,
 • prowadzenia instruktażu na stanowisku pracy dla pracowników oraz kształtowania bezpiecznych zachowań pracowników,
 • zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwwybuchowego w zakładach pracy.

Zakres szkolenia:

 • Wybrane regulacje prawne w zakresie prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł Prawa Międzynarodowego (dyrektyw Wspólnot Europejskich, konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy) oraz problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.
 • Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi oraz niebezpiecznymi, a także ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami.
 • Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
 • Okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także związana z nimi profilaktyka, jak również omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych wskutek niewłaściwej organizacji pracy i związanej z nimi profilaktyki.
 • Organizacja i metodyka szkolenia w dziedzinie bhp (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) i kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.
 • Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników).
 • Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Grupa docelowa

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, za-kładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
 • innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

Sposób realizacji szkolenia

 • online - zajęcia realizowane będą zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Google, m. in.. Meet i Classroom. Wymagania sprzętowe to laptop z kamerką, mikrofonem oraz  stabilnym podłączeniem do internetu. Każdy uczestnik szkolenia zdalnego dostanie materiały szkoleniowe (dokumenty, ćwiczenia oraz filmiki) udostępnione przez prowadzących na darmowych platformach online.
 • stacjonarnie z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.

Sposób realizacji szkoleń zależeć będzie od sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Prowadzący

Prowadzący zajęcia posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz wyższe uprawnienia instruktorskie. Na co dzień, w sposób praktyczny, rozwiązuje rzeczywiste zagadnienia związane z tematyką kursu. Od 10 lat pracuje na stanowisku specjalisty do spraw BHP.

Wieloletnia współpraca utwaliła nas w przekonaniu, że jest to osoba wykwalifikowana i kompetentna, posiadajaca doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz referencje od poprzednich uczestników danego szkolenia.

Czas trwania kursu

Szkolenie obejmuje 16 godzin wykładów.

Możliwość zorganizowania szkolenia BHP w ciągu dwóch dnia.

Ostateczne godziny spotkań zawsze ustalane są z kursantami na klika dni przed szkoleniem.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.

Kontakt z nami

Opiekun szkolenia:

Weronika Melnyk

e-mail: gizycko@zdz.bialystok.pl

tel. 87 429 12 99

Uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymuje

zaświadczenie o ukończeniu kursu według wzoru MEN.