Giżycko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Dotacje na Start - Piąta Grupa

Dotacje IIIed wizualizacja

 

 Dotacje na Start - kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – III edycja

Skład grupa piąta:

dotacje gr 5

Uwaga !!!

Osoby wchodzące w skład grupy piątej zapraszamy na kolejne etapy Dotacji:

 • 30 godzinne szkolenie ABC Przedsiębiorczości, (terminy 18.02, 19.02, 20.02, 12.03)

 • 3 godzinne indywidulane spotkanie z doradcą (każdy uczestnik indywidulanie umówi się na spotkanie)

 Harmonogram ABC Przedsiębiorczości

harmonogram ABC gr 5

 SZKOLENIE INDYWIDUALNE - UWAGA!!!

Uwaga uległ zmianie termin szkolenia indywidualnego grupy V.

Poniżej podaję zmieniony harmonogram  ↓

INDYWIDUALNE3

Informacja dla osób z GRUPY V o sposobie składania wniosków o uzyskanie dotacji

Wnioski o uzyskanie dotacji wraz z załącznikami, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, we właściwym sobie Biurze Rekrutacyjno – Konsultacyjnym:

 • osoby z powiatu piskiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Piszu, ul. Rybacka 5;
 • osoby z powiatu giżyckiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Giżycku, ul. Kopernika 5
 • osoby z powiatu węgorzewskiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Węgorzewie, ul. B.Prusa 8,

TERMIN: do 31.03.2021r. do godziny 10.00.

Proszę również uwzględnić ewentualne poprawki!!!

Składanie wniosku:

 • Prosze przygotować 2 egzemplarze dokumentów,
 • Wniosek wraz z kompletem załączników powinien być trwale spięty (proszę spiąć np w skoroszycie),
 • Jeżeli dołączone są KOPIE dokumentów prosze o wpisanie: Za zgodnośc z oryginałem oraz Państwa PODPIS.
 • Tak przygotowane 2 egzemplarze dokumentów powinny zostać złożone w jednej  kopercie.
 • Proszę zwrócić uwagę na logówki projektowe, nie mogą być obciętę !!!

Na komplet dokumentów składa się (Wersje WORD):

Wersje PDF powyższych dokumentów:

Uwaga! Należy wypełnić wszystkie rubryki biznesplanu. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany należy wpisać „nie dotyczy”.

Osoby, które w ramach dotacji inwestycyjnej zamierzają zakupić auto powinny do biznesplanu załączyć kopię prawa jazdy (Regulamin §10 pkt 5a).

Poniżej zamieszczam link do odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jedno znich dotyczy sposobu wypełnienia załącznika 5d.

https://zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/dotacje/1286-dotacje-na-start-kompleksowe-wsparcie-w-zakresie-zakladania-i-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-iii-edycja-woj-warminsko-mazurskie-powiaty-gizycki-piski-wegorzewski.html#pytania-i-odpowiedzi

LISTA RANKINGOWA GRUPY 5

Screenshot 2021 04 16 Microsoft Word Lista rankinkingowa wniosków rekomendowanych do udzielenia dotacji 30 11 2020 dot GRpng

Jednocześnie informuję, że w ciągu 5 dni roboczych otrzymają Państwo listownie informacje dotyczące oceny wniosków wraz z informacją o warunkach i terminie podpisania umowy.

Uwaga informacja odnośnie podpisywania umowy dotacyjnej:

TERMIN PODPISYWANIA UMOWY:

06.05.2021r.

07.05.2021r.

 

Zapisy telefoniczne od godziny 9:30 

tel. 87 428 22 16

 

Załączniki które trzeba przygotować !!!

 1. Zaktualizowany Biznes Plan wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym inwestycji w dwóch egzemplarzach (oryginały) – jeżeli w wyniku oceny wystąpiły negocjacje/ istotne uszczegółowienia dot. zakupów. Ponadto oświadczenie o niedokonaniu innych zmian niż te ustalone w procesie oceny/ negocjacji. – jeśli dotyczy
 2. Kopia dokumentu poświadczającego zarejestrowanie działalności gospodarczej (wydruk z CEiDG), - 2 egzemplarze
 3. Kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUA, ZUS ZFA/ZPA) / KRUS prowadzonej działalności gospodarczej, - 2 egzemplarze
 4. Kopie umowy zawartej z biurem rachunkowym, - 2 egzemplarze
 5. Kopie umowy zawartej z bankiem, - 2 egzemplarze
 6. Zabezpieczenia zwrotu otrzymanego wsparcia (zgodnie z § 10 pkt. 15) - Każdy obowiązkowo musi wnieść 2 zabezpieczenia:
  • weksel z poręczeniem wekslowym (awal),
  • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową - wypełniamy na miejscu
  • poręczenie osób fizycznych,
  • zastaw na prawach lub rzeczach,
  • blokada rachunku bankowego,
  • akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika,
  • gwarancja bankowa,
 7. Zaktualizowane oświadczenie do Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego (załącznik Nr 5b Oświadczenie do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego), - 2 egzemplarze
 8. Zaktualizowany Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik Nr 5d Wzór wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego), - 2 egzemplarze
 9. Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych lub tego samego projektu, na realizację którego udzielana jest pomoc de minimis. (załącznik Nr 10a  Oświadczenia o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych lub tego samego projektu), - 2 egzemplarze
 10. Oświadczenie potwierdzające założenie rachunku firmowego (załącznik Nr 10d Oświadczenie o założeniu rachunku bankowego), - 2 egzemplarze
 11. Oświadczenie dot. braku podwójnego finansowania (załącznik Nr 10e Oświadczenie dot. braku podwójnego finansowania COVID-19+). - 2 egzemplarze

 

UWAGA PROSZĘ NIGDZIE NIE WPISYWAĆ DATY !!! - BĘDZIE TO UZUPEŁNIANE NA MIEJSCU !!!

 

Informacje odnośnie wniesienia zabezpieczeń w ramach projektu

Beneficjenci Pomocy, których wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej zostały wybrane do dofinansowania zobowiązani są do złożenia co najmniej 2 rodzajów zabezpieczenia dotacji. Warunkiem wypłaty środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości jest wniesienie przez Beneficjenta pomocy co najmniej 2 z poniższych rodzajów zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umowy o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego (do wyboru 2 zabezpieczenia):

 • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową – PODSTAWOWY I OBOWIĄZKOWY SPOSÓB ZABEZPIECZENIA.
 • weksel z poręczeniem wekslowym (awal): 2 osoby fizyczne zatrudnione na czas nieokreślony lub określony nie krótszy niż 2 lata oraz inne osoby (np. prowadzące działalność gospodarczą, rolniczą, emeryci bądź renciści) uzyskujące dochód brutto nie niższy niż 2800,00 zł miesięcznie, które nie ukończyły 65. roku życia lub 1 osoba spełniająca wymienione wcześniej warunki – uzyskująca dochód brutto nie niższy niż 3.000,00 zł miesięcznie. Poręczycielem nie może być: pracownik z wynagrodzeniem obciążonym z tytułu wyroku sądowego lub innego, pracownik w okresie wypowiedzenia, osoba będąca poręczycielem bądź mająca zobowiązania wobec innych instytucji, współmałżonek osoby ubiegającej się o przyznanie środków bądź poręczyciela – dotyczy także małżonków posiadających intercyzę. Beneficjent ma prawo żądać dokumentów potwierdzających status materialny poręczyciela, jak również do Beneficjenta należy ostateczna decyzja o jego zaakceptowaniu;
 • akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika,
 • poręczenie osób fizycznych,
 • zastaw na prawach lub rzeczach,
 • blokada rachunku bankowego.

Poręczycielem może być osoba, która:

 • Jest pełnoletnia (ukończyła 18 rok życia) i nie ukończyła 65 roku życia
 • Jest zatrudniona na czas nieokreślony lub na określony (w okresie co najmniej 2 lat licząc od dnia złożenia wniosku) oraz inna osoba (np. prowadzące działalność gospodarczą, rolniczą, emeryci bądź renciści)
 • Poręczycielem nie może być: pracownik z wynagrodzeniem obciążonym z tytułu wyroku sądowego lub innego, pracownik w okresie wypowiedzenia, osoba będąca poręczycielem bądź mająca zobowiązania wobec innych instytucji, współmałżonek osoby ubiegającej się o przyznanie środków bądź poręczyciela – dotyczy także małżonków posiadających intercyzę.
 • Poręczenie jako zabezpieczenie powinno być dokonane przez 2 osoby spełniająca wymienione wyżej warunki, uzyskujące dochód brutto nie niższy niż 2800,00 zł miesięcznie, lub 1 osobę – uzyskującą dochód brutto nie niższy niż 3.000,00 zł miesięcznie.

W zależności od formy uzyskiwanego dochodu należy dostarczyć następujące dokumenty:

1.Osoby zatrudnione na umowę o pracę :

 1. Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach (wzór Zaświadczenie_o_dochodach.docx)
 2. Okres obowiązywania umowy o pracę poręczyciela pozostającego w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości, nie może być krótszy niż 2 lata licząc od dnia złożenia wniosku, lub na czas nieokreślony.
 3. Wynagrodzenie nie może być obciążone zajęciem komorniczym
 4. Poręczyciel nie może być w okresie rozwiązania lub wypowiedzenia umowy o pracę, jak również zakład pracy nie może znajdować się w stanie likwidacji. Zaświadczenie o zatrudnieniu ważne jest przez okres 30 dni od daty wystawienia.

2.Osoby prowadzące działalność gospodarczą:

 1. Wpis CEIDG/KRS
 2. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiąganych dochodach lub kopia deklaracji podatkowej o uzyskanym dochodzie za poprzedni rok kalendarzowy poświadczonej przez Urząd Skarbowy oraz potwierdzenie osiągniętych dochodów w roku bieżącym - (wzór Oświadczenie_Poręczyciela_prowadzącego_działalność_gospodarczą.docx - informację o przychodach, kosztach i dochodzie narastająco od początku roku potwierdzone przez biuro rachunkowe lub osobę uprawnioną),
 3. Zaświadczenia z ZUS-u o nie zaleganiu z płatnościami – ważne 3 m-ce od daty wystawienia.
 4. Minimalny okres prowadzenia aktualnie zarejestrowanej działalności gospodarczej to 6 m-cy;

3.Emeryci i renciści:

 1. Decyzja o wysokości przyznanego świadczenia (kopia) oraz w przypadku rencisty – o okresie na jaki świadczenie zostało przyznane tj. przynajmniej na okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy lub na czas nieokreślony,
 2. ostatni odcinek wypłaty świadczenia (kopia) lub potwierdzenie wpływu świadczenia na rachunek bankowy.

4.Osoby uzyskujące dochód z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego:

 1. zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych przypadających na jednego właściciela gospodarstwa rolnego, z ustaloną przez GUS na dzień uzyskania informacją o wysokości rocznego przychodu z jednego hektara przeliczeniowego (w oryginale lub kopii)
 2. zaświadczenia z KRUS-u o nie zaleganiu z płatnościami – ważne 3 miesiące od daty wystawienia.
UWAGA: Poręczenie przez osobę fizyczną wymaga zgody współmałżonka poręczyciela, wyrażonej w formie pisemnej w obecności uprawnionego pracownika ZDZ lub zgody poświadczonej notarialnie – wyjątek gdy małżonkowie mają zawartą umowę o wyłączeniu małżeńskiej wspólności majątkowej.

W celu wniesienia zabezpieczenia muszą się stawić:

- Beneficjent Pomocy (będąc w małżeństwie również współmałżonek Beneficjenta Pomocy),

- Poręczyciele (będąc w małżeństwie również współmałżonek Poręczyciela)

WAŻNE!!!

Podpisanie Umów odbędzie się  w Giżyckim Ośrodku ZDZ, ul. Kopernika 5.

Konkretną datę oraz godzinę podpisania umowy należy ustalić telefonicznie.

Wzory dokumentów, które nalezy przygotowac do podpisania umowy znajdują się również w zakładce

Do pobrania -> (https://zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/dotacje/1286-dotacje-na-start-kompleksowe-wsparcie-w-zakresie-zakladania-i-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-iii-edycja-woj-warminsko-mazurskie-powiaty-gizycki-piski-wegorzewski.html#do-pobrania).

Przypominam, że:

 • na umówiony termin podpisania Umowy stawia sie Benficjent wraz z żoną/ mężem (jeżeli pozostaje w związku małzeńskim i nie posiada rozdzielnosci majątkowej)

 • jeżeli jako jedną z form zabezpieczenia realizacji umowy wybrali Państwo poręczenie osoby fizycznej to na podpisanie umowy powinien się stawić poręczyciel wraz z małżonką/ małżonkiem (z wyłaczeniem osób, które posiadają rodzielność majątkową).

 • Poręczyciel powinien posiadać dokument (np. zaświadczenie z zakładu pracy o uzyskiwanym dochochodzie oraz formie i okresie zatrudnienia)

 • w przypadku gdy jedną z form zabezpieczenia realizacjie umowy jest akt notarialny o poddaniu się egzekucji komorniczej Beneficjent z podpisaną przez obie strony (ZDZ i Beneficjent) udaje się do notariusza w celu sporządzenia ww. aktu notarialnego. Dotacja zostanie przekazana po dostarczeniu aktu notarialnego na adres ZDZ Białusytok, ul. Pogodna 63/1; 15-365 Białystok.

UWAGA!! Wszystkie osoby stawiajace się na podpisaniu umowy powinny posiadać przy sobie ważny dokuemt tożsamości.

 

 INFORMACJA NA TEMAT WSPARCIA POMOSTOWEGO - poniżej :)

Każdy beneficjent pomocy zobowiązany jest dostarczyć do właściwego sobie Ośrodka Kształecnia Zawodowego do 10 dnia każdego następnego miesiąca poniższe dokumenty:

 1. Załącznik_nr_12_a_Szczegółowe_zestawienie_wydatków_zrealizowanych_w_ramach_wsparcia_pomostowego_w_miesiącuxlsx.xlsx
 2. Załącznik_nr_12b._Oświadczenie_dot._braku_podwójnego_finansowania_COVID-19.docx
 3. Załącznik_nr_12_Oświadczenie_w_sprawie_wydatkowania_środków_ze_wsparcia_pomostowego.docx

W razie pytań proszę o kontakt z OKZ Gizycko:

tel. 87 428 22 16,

tel. 87 429 12 99,

gizycko@zdz.bialystok.pl