Giżycko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

MŁODZI I AKTYWNI - kompleksowe wsparcie osób do 29 roku życia

MŁODZI

loga x3

MŁODZI I AKTYWNI - kompleksowe wsparcie osób do 29 roku życia

Zapraszamy do projektu osoby, które:

1) w chwili przystąpienia do projektu nie mają skończonych 30 lat,
2) zamieszkują na terenie powiatów objętych projektem tj.: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski lub węgorzewski,
3) należą do jednej z następujących grup:

A) osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, w szczególności tzw. Młodzież neet czyli młodzież która łącznie spełniia trzy warunki:

 • nie pracują (tj. osoby bierne zawodowo lub bezrobotne nie zarejestrowane w urzędzie pracy),

 • nie kształcą się (tj. osoby nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbujące obowiązek szkolny lub nauki),

 • ani nie szkolą (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

B) Osoby pracujące:

 • osoba pracująca, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają  minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2600 zł)  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu,

 • osoba pracująca zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych) na osobę nie przekraczają kwoty 528 zł brutto w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu,

 • osoba zatrudniona na umowie/ umowach krótkoterminowych, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają 120 minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (3120zł)  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu,

 • osoba pracująca w ramach umowy/ umów cywilno – prawnych, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (3120 zł)  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

W projekcie mogą wziąć udział  byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO, o ile spełniają określone w kryteria dotyczące grupy docelowej.

Zapewniamy

Stypendia stażowe – 1 033,70 zł netto miesięcznie

Stypendium szkoleniowe – 8,84 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym

Zwrot kosztów dojazdu

Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży

ubezpieczenie NNW

Punkty Rekrutacyjne

W Ośrodkach Kształcenia Zawodowego ZDZ:

 • Giżycko, ul. Kopernika 5, tel./fax 87 428 22 16,
 • Gołdap, ul. Mazurska 25, tel./fax. 87 615 11 57,
 • Ełk, ul. Armii Krajowej 43, tel/ fax. 87 620 26 10,
 • Olecko, ul. Armii Krajowej 22A, tel./fax 87 520 26 35,
 • Pisz, ul. Rybacka 5, tel./fax. 87 423 27 45,
 • Węgorzewo, ul. Teatralna 5, tel./fax. 87 427 20 23.

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

Pobierz dokumenty rekrutacyjne i złóż je w najbliższym Ośrodku ZDZ.

->  Informacje o projekcie  <-