Giżycko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

DOTACJE na rozpoczęcie działalności gospodarczej ...

Nowa edycja projektu DOTACJE na Start ...

 

2edycjaZakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

w okresie 01.06.2017 – 31.01.2019
realizuje projekt:

"Dotacje na start – kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania
i prowadzenia działalności gospodarczej
II edycja"

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa X– Regionalny rynek pracy

Działanie 10.3– Rozwój samozatrudnienia

 

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

1. Rekrutacja uczestników projektu:

I etap - złożenie oraz ocena formularzy rekrutacyjnych

II etap:

- indywidualne spotkanie z doradcą weryfikujące predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej (1h/osobę)

- indywidualne spotkanie z doradcą biznesowym – ocena pomysłu na biznes (1h/osobę)

 

2. Podstawowe wsparcie doradczo-szkoleniowe dla 80 os:

- grupowe szkolenia w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej „ABC przedsiębiorczości” (8grup*śr.10osób*30h)

- indywidualne doradztwo biznesowe w zakresie przygotowania biznesplanu (8h/osobę)

- specjalistyczne doradztwo grupowe (8grup*śr.10osób*16h) w zakresie przygotowania Wniosku o przyznanie bezzwrotnego wsparcie finansowego w postaci dotacji wraz z biznesplanem i In. załącznikami, Wniosku o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego.

 

Uwaga!!!W przypadku gdy do projektu zostaną zakwalifikowane osoby niepełnosprawne posiadające szczególne potrzeby dołożymy wszelkich starań aby ich udział w projekcie był pełnowartościowy.

 

3. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości:

  • dotacje na założenie działalności w wysokości 23 390 zł dla 64 osób,
  • finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 500,00 zł dla 64 osób przez okres 6 m-cy.

4. Indywidualne wsparcie merytoryczne w prowadzeniu działalności gospodarczej polegające na doradztwie z zakresu analityczno – finansowego (6h/osobę) i z zakresu aspektów organizacyjno-prawnych, marketingowych oraz mentoringowych (6h/osobę).

 

Celem projektu jest wzrost postaw i umiejętności przedsiębiorczych u 80 niepracujących osób będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących powiaty: węgorzewski, giżycki, piski do końca I 2019, prowadzący do zwiększenia liczby przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku, poprzez udzielenie pomocy szkoleniowo-doradczej oraz przekazanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności gosp. dla 64 z nich.

 

Projekt skierowany jest do 80 osób(43 kobiety i 37 mężczyzn) w wieku 30+ zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do CEIDG/KRS/prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), zamieszkujących powiaty:węgorzewski, giżycki, piski przy czym 42 osoby (23 kobiety i19 mężczyzn) będą to osoby bezrobotne/poszukujące pracy oraz 38 osób (20 kobiet i 18 mężczyzn) nieaktywne/bierne zawodowo i jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku tj.:

spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • osoby powyżej 50 roku życia
  • kobiety
  • osoby niepełnosprawne
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

Dofinasowanie projektu z UE: 2 275 581,35 zł.

 

 

   

      REKRUTACJA :

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

Regulamin_udziału_w_projekcie_Dotacje_na_Start_-_II_edycja.pdf

 

Załącznik_nr__1._Wzór_Formularza_rekrutacyjnego_wraz_z_oświadczeniami_01.08.2017-1.docx

(formularz rekrutacyjny należy wypełnić komputerowo, wydrukować, dołączyć wskazane na ostatniej stronie formularza załączniki

i dostarczyć do Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Giżycku, osobiście bądź za pośrednictem poczty lub kuriera).

 

Zapraszamy do udziału w projekcie !!!