Giżycko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Projekty

Wyższe kwalifikacje – lepsza praca - kompleksowy program wsparcia osób po 30 roku życia

loga4x

Kwalifikacje

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.03.2020 – 28.02.2022
realizuje projekt:

Wyższe kwalifikacje – lepsza praca - kompleksowy program wsparcia osób po 30 roku życia

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa – Regionalny rynek pracy

Działanie 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA