Giżycko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Projekty

Nowe kwalifikacje - Nowe perspektywy - kompleksowy program aktywizacji osób po 30 roku życia

loga4x

Nowe Kwalifikacje Nowe Perspektywy

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.01.2019 – 30.06.2020
realizuje projekt:

„Nowe kwalifikacje - Nowe perspektywy - kompleksowy program aktywizacji osób po 30 roku życia”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa – Regionalny rynek pracy

Działanie 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia

Zakończenie projektu 31.10.2021