Giżycko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Projekty

Nowe kwalifikacje - Nowe perspektywy - kompleksowy program aktywizacji osób po 30 roku życia

loga4x

Nowe Kwalifikacje Nowe Perspektywy

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.01.2019 – 30.06.2020
realizuje projekt:

„Nowe kwalifikacje - Nowe perspektywy - kompleksowy program aktywizacji osób po 30 roku życia”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa – Regionalny rynek pracy

Działanie 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia

Rekrutacja

Zapraszamy do projektu osoby, które:

1) w chwili przystąpienia do projektu mają ukończone 30 lat
2) zamieszkują powiaty objęte projektem tj.: giżycki, piski, węgorzewski,
3) należą do jednej z następujących grup:

a) osoby bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy lub bierne zawodowo,  które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • osoby długotrwale bezrobotne
  • kobiety
  • osoby niepełnosprawne
  • osoby o niskich kwalifikacjach (max. wykształcenie średnie)
  • osoby powyżej 50 roku życia

b) osoby pracujące:

  • osoby zatrudnione na umowach krótkotrwałych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu
  • osoby ubogie pracujące tj. osoba, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osoba zamieszkującą w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

Punkty rekrutacyjne

Rekrutacja odbywa się w terminie: 01.01.2019- 31.03.2020 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szczegółowe informacje mogą uzyskać w Punktach Rekrutacyjnych znajdujących się w Ośrodkach Kształcenia Zawodowego ZDZ w:

  • Giżycko, ul. Kopernika 5, tel./fax 87 428 22 16,
  • Pisz, ul. Rybacka 5, tel./fax. 87 423 27 45,
  • Węgorzewo, ul. B.Prusa 8, tel./fax. 87 427 20 23.

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

Pobierz dokumenty rekrutacyjne i złóż je w najbliższym Ośrodku ZDZ.

-> Więcej informacji o projekcie oraz formularz rekrutacyjny <-