Giżycko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

POMAGAMY zwalnianym

 

logo RPOWM

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie02.01.2017 – 31.12.2018
  realizuje projekt:

„POMAGAMY zwalnianym - kompleksowe wsparcie adaptacyjne - III edycja”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program OperacyjnyWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 10– Regionalny rynek pracy

Działanie 10.5– Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe

Celem projektujest podtrzymanie aktywności zawodowej 95% osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych lub zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w grupie 160 osób z subregionu ełckiego poprzez kompleksowe wsparcie outplacementowe w postaci wsparcia psychologiczno-doradczego, szkoleń, staży, dotacji do 31.12.2018r.

Projekt skierowany jestdo 160 osób, zamieszkujących powiaty: węgorzewski, giżycki, piski, ełcki, gołdapski, olecki przy czym100 osób będą to osoby bezrobotne i bierne zawodowo, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6m-cy przed przystąpieniem do projektu oraz60 osób będą to osoby pracująceprzewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy.

Kompleksowa pomoc będzie udzielana w ramach ścieżki szkoleniowej oraz ścieżki dotacyjnej:

1. ścieżka szkoleniowa dla 130 osób zakłada realizację:

 • doradztwa zawodowego(10h/os. w tym 2h opracowanie IPD)
 • poradnictwa psychologicznego (24h/gr): warsztat „gotowość do zmian”, wzmacnianie wiary w siebie, odbudowanie motywacji do podjęcia/utrzymania zatrudnienia.
 • pośrednictwa pracy
 • kursów zawodowych dla 130os. w śr. 5 os. grupach. Nie narzucamy tematyki szkoleń zawodowych, wybór szkolenia powinien wynikać z Indywidualnego Planu Działania (IPD) stworzonego w trakcie doradztwa zawodowego. W trakcie szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości6,50 zł bruttoza każdą godzinę szkolenia.
 • 3-miesięcznych staży zawodowych dla 70 osób(w czasie stażu przysługuje stypendium stażowe w wysokości1850 zł/m-c brutto).

2. ścieżka dotacyjna dla 30 osób zakłada realizację:

 • doradztwa zawodowego(10h/os w tym 2h opracowanie IPD)
 • poradnictwa psychologicznego (2gr*24h)
 • szkolenia ABC przedsiębiorczości (2gr*56h) w tym warsztat z przygotowywania Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego
 • doradztwa indywidualnego w zakresie przygotowywania biznes planu (8h/os.)
 • udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej dla 24 osób w max wysokości 23 390zł, przyznawanej na zasadzie konkursu biznesplanów
 • udzielenie wsparcia pomostowego w formie doradztwa biznesowego dla 24 osób

Całkowita wartość projektu wynosi 2 210 512,95 złw tym dofinansowanie z UE–1 878 936,00 zł

Znajdź Szkołę lub ośrodek