Giżycko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Młodzi i aktywni

Projekt MŁODZI I AKTYWNI – kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo do 29 roku życia

 

ULOTKAa5 foto2                                                                                                                                                                    

 Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo zamieszkujących powiat giżycki w  wieku 15-29 lat, należący do grupy NEET, tj. łącznie spełniają trzy poniższe warunki, czyli:

 • osoba niepracująca,
 • nie kształcąca się,
 • nie szkoląca się ze środków publicznych w okresie 4 tygodni poprzedzających udział w projekcie.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Formy wsparcia oferowane w ramach projektu:

 • Stworzenie Indywidualnego Planu Działania,
 • Poradnictwo zawodowe ,  w tym: warsztaty „Techniki aktywnego poszukiwania pracy", „Autoprezentacja”,
 • Wsparcie psychologiczne,
 • Indywidualne szkolenia zawodowe,
 • 3-miesięczne staże zawodowe.

Uczestnikom Projektu zapewniamy:

 • Stypendia stażowe –1 700 zł brutto miesięcznie,
 • Stypendium szkoleniowe –6 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym,
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże,
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży,
 • Ubezpieczenie NNW.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest złożenie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO .

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć osobiście w biurze OKZ Giżycko , pocztą lub  e-mailem (skan formularza).

Kandydatom przyznajemy dodatkowe punkty, w przypadku gdy są:

1. osobami z terenów wiejskich/małego miasta (do 25 tys. mieszkańców) – 1 punkt,

2. osobami w trudnej sytuacji materialnej – 1 punkt,

3. osobami niepełnosprawna – 1 punkt,

4. kobietami – 1 punkt.

 W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby z następujących grup:

a) młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę(do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:

- wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,

- wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,

- wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej,

b) matki opuszczające pieczę(do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),

c) absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),

d) absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu),

e) matki przebywające w domach samotnej matki,

f) osoby młode opuszczające zakłady karne lub aresztyśledcze(do roku po opuszczeniu).

Znajdź Szkołę lub ośrodek