Giżycko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Komunikaty

POMAGAMY zwalnianym

 

logo RPOWM

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie02.01.2017 – 31.12.2018
  realizuje projekt:

„POMAGAMY zwalnianym - kompleksowe wsparcie adaptacyjne - III edycja”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program OperacyjnyWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 10– Regionalny rynek pracy

Działanie 10.5– Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe

Celem projektujest podtrzymanie aktywności zawodowej 95% osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych lub zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w grupie 160 osób z subregionu ełckiego poprzez kompleksowe wsparcie outplacementowe w postaci wsparcia psychologiczno-doradczego, szkoleń, staży, dotacji do 31.12.2018r.

Projekt skierowany jestdo 160 osób, zamieszkujących powiaty: węgorzewski, giżycki, piski, ełcki, gołdapski, olecki przy czym100 osób będą to osoby bezrobotne i bierne zawodowo, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6m-cy przed przystąpieniem do projektu oraz60 osób będą to osoby pracująceprzewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy.

Kompleksowa pomoc będzie udzielana w ramach ścieżki szkoleniowej oraz ścieżki dotacyjnej:

1. ścieżka szkoleniowa dla 130 osób zakłada realizację:

 • doradztwa zawodowego(10h/os. w tym 2h opracowanie IPD)
 • poradnictwa psychologicznego (24h/gr): warsztat „gotowość do zmian”, wzmacnianie wiary w siebie, odbudowanie motywacji do podjęcia/utrzymania zatrudnienia.
 • pośrednictwa pracy
 • kursów zawodowych dla 130os. w śr. 5 os. grupach. Nie narzucamy tematyki szkoleń zawodowych, wybór szkolenia powinien wynikać z Indywidualnego Planu Działania (IPD) stworzonego w trakcie doradztwa zawodowego. W trakcie szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości6,50 zł bruttoza każdą godzinę szkolenia.
 • 3-miesięcznych staży zawodowych dla 70 osób(w czasie stażu przysługuje stypendium stażowe w wysokości1850 zł/m-c brutto).

2. ścieżka dotacyjna dla 30 osób zakłada realizację:

 • doradztwa zawodowego(10h/os w tym 2h opracowanie IPD)
 • poradnictwa psychologicznego (2gr*24h)
 • szkolenia ABC przedsiębiorczości (2gr*56h) w tym warsztat z przygotowywania Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego
 • doradztwa indywidualnego w zakresie przygotowywania biznes planu (8h/os.)
 • udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej dla 24 osób w max wysokości 23 390zł, przyznawanej na zasadzie konkursu biznesplanów
 • udzielenie wsparcia pomostowego w formie doradztwa biznesowego dla 24 osób

Całkowita wartość projektu wynosi 2 210 512,95 złw tym dofinansowanie z UE–1 878 936,00 zł

Młodzi i aktywni

Projekt MŁODZI I AKTYWNI – kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo do 29 roku życia

 

ULOTKAa5 foto2                                                                                                                                                                    

 Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo zamieszkujących powiat giżycki w  wieku 15-29 lat, należący do grupy NEET, tj. łącznie spełniają trzy poniższe warunki, czyli:

 • osoba niepracująca,
 • nie kształcąca się,
 • nie szkoląca się ze środków publicznych w okresie 4 tygodni poprzedzających udział w projekcie.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Formy wsparcia oferowane w ramach projektu:

 • Stworzenie Indywidualnego Planu Działania,
 • Poradnictwo zawodowe ,  w tym: warsztaty „Techniki aktywnego poszukiwania pracy", „Autoprezentacja”,
 • Wsparcie psychologiczne,
 • Indywidualne szkolenia zawodowe,
 • 3-miesięczne staże zawodowe.

Uczestnikom Projektu zapewniamy:

 • Stypendia stażowe –1 700 zł brutto miesięcznie,
 • Stypendium szkoleniowe –6 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym,
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże,
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży,
 • Ubezpieczenie NNW.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest złożenie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO .

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć osobiście w biurze OKZ Giżycko , pocztą lub  e-mailem (skan formularza).

Kandydatom przyznajemy dodatkowe punkty, w przypadku gdy są:

1. osobami z terenów wiejskich/małego miasta (do 25 tys. mieszkańców) – 1 punkt,

2. osobami w trudnej sytuacji materialnej – 1 punkt,

3. osobami niepełnosprawna – 1 punkt,

4. kobietami – 1 punkt.

 W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby z następujących grup:

a) młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę(do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:

- wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,

- wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,

- wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej,

b) matki opuszczające pieczę(do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),

c) absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),

d) absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu),

e) matki przebywające w domach samotnej matki,

f) osoby młode opuszczające zakłady karne lub aresztyśledcze(do roku po opuszczeniu).

Bezpłatne szkolenia i staż za granicą

STAŻE DLA OSÓB W WIEKU 18 - 35 lat, które nie uczą się oraz są bezrobotne .

horyzonty baner2

 

 

Zdobądź międzynarodowe doświadczenie w branżach:

 • gastronomiczno - hotelarskiej,
 • turystycznej,
 • fryzjersko-kosmetycznej,
 • opieki nad osobami zależnymi.

Projekt:„Szerokie horyzonty – mobilność międzynarodowa na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych”dofinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

 Oferujemy:

 • 2-miesięczne staże zawodowe w zagranicznych firmach,
 • Kursy językowe i przygotowawcze do wyjazdu,
 • Indywidualne szkolenia zawodowe w przedsiębiorstwach,
 • Wsparcie i opiekę w trakcie całego projektu i wyjazdu,
 • Dla najlepszych gwarancja zatrudnienia po powrocie do Polski !!!

Zapewniamy:

 • Bezpłatny udział w projekcie,
 • Organizację i pokrycie kosdztów stażu zaganicznego w tym:

          * miejsca staży,

          * transport,

          * zakwaterowanie,

          * wyżywienie i kieszonkowe,

 • Atrakcyjne warsztaty i indywidualne szkolenia zawodowe,
 • Stypendia szkoleniowe,
 • Zwrot kosztów dojazdów.

 

Uczestnikiem Projektu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) jest w wieku 18-35 lat - osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy w przypadku osób, które nie ukończyły 25 roku życia i ponad 12 miesięcy, w przypadku osób, które ukończyły 25 rok życia, a nie ukończyły 35 roku życia,

b) zamieszkuje na terenie województwa podlaskiego lub warmińsko - mazurskiego (podregionu ełckiego),

c) nie pracuje lub jest bezrobotna (przez okres ostatnich 6 miesięcy min.- w przypadku osób, które nie ukończyły 25 roku życia i ponad 12 miesięcy w przypadku osób, które ukończyły 25 rok życia, a nie ukończyły 35 roku życia ),

d) osoba, która kształciła się w jednej z branż: gastronomicznej i hotelarskiej, fryzjerskiej i kosmetycznej lub opieki nad osobami zależnymi.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 Okres realizacji projektu:od 01.02.2016 do 31.10.2017r.

PIERWSZA POMOC...

doctor 1015624 640

W Polsce każdego roku umiera kilka tysięcy osób tylko dlatego, że świadkowie zdarzenia nie potrafią udzielić pierwszej pomocy przed przybyciem służb ratunkowych.

 CZY POTRAFIŁBYŚ URATOWAĆ SWOICH BLISKICH GDYBY ZASZŁA TAKA KONIECZNOŚĆ?

Ponieważ to od pierwszej pomocy, udzielonej natychmiast przez świadków zdarzenia, czy jest to wypadek drogowy, zatrzymanie krążenia, zadławienie, oparzenie czy też złamanie lub skręcenie, zależy przeżycie poszkodowanych oraz dalsze rokowanie w leczeniu. To te pierwsze chwile często decydują o późniejszym stanie poszkodowanego, gdyż już po 4-5 minutach, z powodu braku tlenu następują nieodwracalne zmiany w mózgu!

 Zapraszamy na 8-godzinne szkolenie, prowadzone w formie zajęć praktycznych, mających na celu jak najefektywniejsze wykorzystanie czasu szkolenia i  nabycie maksimum umiejętności. Program szkolenia.

DECOUPAGE ...

Decoupage stoliczekProponujemy Państwu szkolenie DECOUPGE ...

Zajęcia prowadzone w formie weekendowych spotkań. 

Materiały stosowane w technice DECOUPAGE:

Do techniki decoupage stosuje się materiały, które zazwyczaj są dostępne w każdym gospodarstwie domowym. Przedmioty do ozdabiania: pudełka, skrzynki, świeczniki, doniczki, ramki do zdjęć, albumy, ceramika.        Motywy do nanoszenia na przedmioty wycięte lub wyrwane z serwetek papierowych, ozdobnego papieru, gazet i magazynów, wydruków komputerowych.pudełeczko

Narzędzia:

 • nożyczki, nóż do tapet, żyletka, pędzle, a także gąbka kuchenna, waciki i patyczki kosmetyczne, chusteczki jednorazowe.
 • klej typu wikol lub białko jajka.
 • farby akrylowe, lakier.

doniczkiW trakcie szkolenia wykorzystywane są obecnie dostępne na rynku przybory i materiały produkowane z myślą o osobach tworzących techniką decoupage. Stosowane są przedmioty przygotowane specjalnie do ozdabiania, specjalistyczne kleje, farby i lakiery, a także media pozwalające postarzyć dany przedmiot np. przez stworzenie na nim charakterystycznych pęknięć.

 

Szczególowy program szkolenia!!!

KSIĘGOWOŚĆ wspomagana komputerem

księ

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób pragnących zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu rachunkowości lub dostosować posiadaną wiedze do wymagań związanych z informatyzacją księgowości. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pracy w działach finansowo-księgowych.

Poza częścią teoretyczną, zajęcia prowadzone są w kontekście praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Zajęcia praktyczne to głównie praca na finansowo-księgowych programach komputerowych, m.in. Rewizor GT (System finansowo-księgowy ułatwiający prowadzenie pełnej księgowości), Rewizor GT Sfera (Otwarty system finansowo-księgowy, który można rozbudowywać o własne rozwiązania), Rachmistrz GT (Księga przychodów i rozchodów oraz system naliczania podatku zryczałtowanego), Biuro GT (System wspomagający pracę biura rachunkowego). Ponadto uczestnicy szkolenia poznają program umożliwiający płatnikom składek, tworzenie, weryfikację i wysyłanie do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych - "PŁATNIK".

Uczestnicy szkolenia mają do dyspozycji w pełni wyposażoną pracownię komputerową, z oprogramowaniem Windows 8, z dostępem do drukarek oraz stałym łączem internetowym.

Ponadto zapewniamy naszym kursantom materiały szkoleniowe, dogodnie stworzony harmonogram zajęć oraz catering kawowy w cenie szkolenia !!!

Wszelkie informacje uzyskać można w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Giżycku, ul. Kopernika 5, tel. 87 428 22 16.

Zapraszamy !!!

FRYZJERSTWO

głowaZapraszamy na kurs FRYZJERSKI, skierorwany do osób, które pragną rozwijać swoje umiejętności

w branży fryzjerskiej i stylizacji fryzur, chcą zmienić swoją ścieżkę kariery, jak również przygodę

z fryzjerstwem traktują jako hobby !!!

Szkolenie przewiduje 120 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, mających na celu zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych rozwiązań i technik stosowanych we fryzjerstwie. irok1

Posiadamy w pełni wyposażoną pracownię fryzjerską,nowoczesny sprzęt fryzjerski oraz materiały do przeprowadzania zabiegów fryzjerskich. Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę, posiadającą wieloletnie doświadczenie w branży fryzjerskiej. Szkolenie prowadzone w systemie spotkań weekendowych (sobota-niedziela) w godzinach 9.00 - 14.00.

Obowiązują wczesniejsze zapisy,

z uwagi na fakt przygotowania materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika.

kokSzczegółowe informacje oraz zapisy

w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Giżycku, ul. Kopernika 5,

tel. 87 428 22 16, e-mail: gizycko@zdz.bialystok.pl

 

 

WÓZKIJEZDNIOWE...

widlak1O NAPĘDZIE SILNIKOWYM Z WYMIANĄ BUTLI GAZOWYCH W WÓZKACH ZASILANYCH GAZEM

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania kwalifikacji uprawniających do kierowania, obsługi i wykonywania prac ładunkowych na wózkach jezdniowych, z wyjątkiem wózków specjalizowanych. Zakres szkolenia obejmuje część teoretyczną i praktyczne czynności obsługowe i jazdę wózkiem jezdniowym podnośnikowym. Ponadto kurs obejmuje przeszkolenie w zakresie bezpiecznej obsługi-wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia.

KURS KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM PAŃSTWOWYM PRZED KOMISJĄ URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO.

Informacje i zapisy: Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Giżycku, 11-500 Giżycko, ul. Kopernika 5, tel. 87 428 22 16; ZAPISY ON-LINE;

CZYTAJ WIĘCEJ

Znajdź Szkołę lub ośrodek