Giżycko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Aktualności

NABÓR WNIOSKÓW-DOTACJE NA START II EDYCJA !!!

Dotacje

TRWA NABÓR WNIOSKÓW !!!

 

 Dokumenty należy składać w biurze Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Giżycku, ul. Kopernika 5, osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera  (11-500 Giżycko, ul. Kopernika 5, skr. pocztowa 67).

 

 

DO POBRANIA:

 

 

Regulamin_udziału_w_projekcie_Dotacje_na_Start_-_II_edycja.pdf

 

Załącznik_nr__1._Wzór_Formularza_rekrutacyjnego_wraz_z_oświadczeniami.doc

 (formularz rekrutacyjny należy wypełnić komputerowo, wydrukować, dołączyć wskazane na ostatniej stronie formularza załączniki

i dostarczyć do Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Giżycku, osobiście bądź za pośrednictem poczty lub kuriera).

WIZAŻ - MAKIJAŻ

ZAPISY DO 07.04.2018 r. - TELEFONICZNIE 87 428  22  16  LUB MAILOWO gizycko@zdz.białystok.pl 

UCZYMY OD PODSTAW !!!

Wizaz

GALERIA ZDJĘĆ Z OSTATNIEJ EDYCJI WARSZTATÓW !!!

Cel kursu:

Przygotowanie słuchaczy do wykonywania różnych makijaży.

Wymagania stawiane uczestnikom:
Kandydat na słuchacza warsztatów powinien posiadać zdolności plastyczne i manualne, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu w tym zawodzie. Ze względu na prace z ludźmi powinien być otwarły, cierpliwy, wyrozumiały i kontaktowy.

Absolwent warsztatów jest doskonale przygotowany do wykonywania zawodu wizażysty. Podczas ćwiczeń i pokazów może cały czas korzystać z indywidualnych i fachowych porad naszej specjalistki. W trakcie zajęć realizowanych przez wysoko wykwalifikowanego trenera posiadającego wieloletnie doświadczenie praktyczne i doskonałe przygotowanie pedagogiczne, ma do dyspozycji wyłącznie wysokiej jakości kosmetyki używane w profesjonalnych gabinetach kosmetycznych, a także studiach wizażu.

Absolwent warsztatów potrafi:

• określić przynależność osoby do typu kolorystycznego,

• dobierać właściwe dla określonej pory roku odcienie kolorów,

• przeprowadzać zabieg peelingu,

• przygotować skórę do nałożenia makijażu,

• skorygować defekty skóry przy pomocy korektorów,

• charakteryzować rodzaje kosmetyków stosowanych przy wykonaniu makijażu,

• stosować odpowiednie techniki nanoszenia kosmetyków przy wykonaniu makijażu,

• charakteryzować różne rodzaje podkładów,

• stosować różne techniki nakładania podkładów,

• charakteryzować rodzaje pudrów,

• odpowiednio nakładać puder,

• charakteryzować rodzaje różu,

• odpowiednio nakładać róż,

• korygować kształt twarzy i jej elementów przy pomocy różu,

• charakteryzować rodzaje kosmetyków do makijażu oczu i rzęs,

• nakładać cienie do powiek, tuszować i modelować rzęsy,

• charakteryzować rodzaje pomadek do ust, sposób ich nanoszenia i utrwalania,

• stosować odpowiednio konturówkę do obrysowania kształtu ust,

• wykonywać różne rodzaje makijaży w tym m.in.:

-makijaż biznesowy,

-makijaż wieczorowy,

-makijaż ślubny,

-makijaż kobiety dojrzałej,

-makijaż koktajlowy,

-makijaż inspirowany,

• wybrać rodzaj makijażu uwzględniając okoliczności jego prezentacji,

• wybrać rodzaj makijażu uwzględniając konieczność skorygowania "niedociągnięć" urody,

• osiągnąć efekt naturalności.

Każdy uczestnik warsztatów otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.z 2014 r. poz.622 ).

 

 

BEZPŁATNE Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe !!!

 KKZ mini


 TRWA REKRUTACJA 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE realizowane w ramach projektu

"NOWE KWALIFIKACJE-rozwój kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych - II edycja"

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I PRACUJĄCYCH !!!

 

W ramach projektu realizowane będą nastepujące kwalifikacje:

A.19 - FRYZJER - 690 godzin,

A.36 - PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI - 600 godzin,

A.65 - ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I DANIN PUBLICZNYCH - 620 godzin.

 

Projekt skierowany jest do osób:

 • powyżej 18 roku życia,
 • zamieszkujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Z udziału w bezpłatnych KKZ wykluczone są jedynie osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.

 

W ramach projektu "Nowe kwalifikacje" oferujemy:

 • bezpłatny udział w szkoleniu,
 • podręcznik do nauki zawodu,
 • materiały dydaktyczne do zajęć teoretycznych i praktycznych,
 • badania lekarskie,
 • zajęcia w systemie zaocznym (dwa weekendy w miesiącu),
 • 30% godzin realizowanych w formie e-learningu,
 • kwalifikacje potwierdzone przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży ( egzamin państwowy).

 

Warunki uczestnictwa:

 •  złożenie Formularza rekrutacyjnego w Punkcie Rekrrutacyjnym (osobiście, za pośrednictwem poczty/kuriera),
 • spełnienie kryteriów grupy docelowej,
 • rekrutacja uwzglednia odpowiednio pierszeństwo osób z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ogólnym, zawodowym.

 

 FORMULARZ REKRUTACYJNY:

Załącznik_6_Formularz_zgłoszeniowy_II_EDYCJA_KKZ.docx

 

 

 

 

 

 

 

POMAGAMY zwalnianym ...

Straciłeś pracę? A może jesteś na wypowiedzeniu lub wiesz, że pracodawca nie przedłuży ci umowy? ...

ULOTKA page 001Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 02.01.2017 – 31.12.2018
  realizuje projekt:

„POMAGAMY zwalnianym - kompleksowe wsparcie adaptacyjne - III edycja”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program OperacyjnyWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 10– Regionalny rynek pracy

Działanie 10.5– Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe

Celem projektu jest podtrzymanie aktywności zawodowej 95% osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych lub zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w grupie 160 osób z subregionu ełckiego poprzez kompleksowe wsparcie outplacementowe w postaci wsparcia psychologiczno-doradczego, szkoleń, staży, dotacji do 31.12.2018r.

Projekt skierowany jestdo 160 osób, zamieszkujących powiaty: węgorzewski, giżycki, piski, ełcki, gołdapski, olecki przy czym 100 osób będą to osoby bezrobotne i bierne zawodowo, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6m-cy przed przystąpieniem do projektu oraz60 osób będą to osoby pracująceprzewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy.

 

 

Kompleksowa pomoc będzie udzielana w ramach ścieżki szkoleniowej :

ścieżka szkoleniowa dla 130 osób zakłada realizację:

 • *doradztwa zawodowego(10h/os. w tym 2h opracowanie IPD)
 • *poradnictwa psychologicznego (24h/gr): warsztat „gotowość do zmian”, wzmacnianie wiary w siebie, odbudowanie motywacji do podjęcia/utrzymania zatrudnienia.
 • *pośrednictwa pracy
 • *kursów zawodowych dla 130os. w śr. 5 os. grupach. Nie narzucamy tematyki szkoleń zawodowych, wybór szkolenia powinien wynikać z Indywidualnego Planu Działania (IPD) stworzonego w trakcie doradztwa zawodowego. W trakcie szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 6,50 zł brutto za każdą godzinę szkolenia.
 • 3-miesięcznych staży zawodowych dla 70 osób(w czasie stażu przysługuje stypendium stażowe w wysokości 1850 zł/m-c brutto).

Obsługa wózków jezdniowych ...

TRWAJĄ ZAPISY !!!

 

wozek ulotka 2

Zapraszamy wszystkich chętnych na szkolenie "Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem". Szkolenie kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego.


Zakres tematyczny szkolenia z obsługi wózków obejmuje

typy stosowanych wózków jezdniowych, budowę wózka, czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami, czynności operatora w czasie pracy wózkami, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości z zakresu bhp, wiadomości o dozorze technicznym, praktyczną naukę jazdy i czynności związane z wymianą butli.

 

Założeniem szkolenia z obsługi wózków jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym oraz bezpiecznej obsługi/wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia.

Wymagania stawiane kandydatom na operatora wózków jezdniowych:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe (8 lat)/gimnazjalne,
 • stan zdrowia potwierdzony stosownym zaświadczeniem, o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora wózka jezdniowego.

Czas trwania kursu obsługi wózków jezdniowych:

43 godz., w tym: 10 godz./os. praktycznej nauki jazdy wózkiem

Termin realizacji kursu na operatora wózków jezdniowych:

od 13.11.2017r. do 28.11.2017r. (zajęcia teoretyczne odbywać się będą od godz. 15:45)

Cena kursu obsługi wózków jezdniowych:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego,
 • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
 • materiały dydaktyczne,
 • egzamin przed komisją Urzedu dozoru Technicznego.

Kurs BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami...

BHP pracodawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Już w październiku 2017 r. kolejna edycja Szkolenia okresowego w zakresie bezpieczeństwa i ihigieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

Szkolenie 16-godzinne

Cele szkolenia: Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
 1. oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 2. kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 3. ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Adresaci szkolenia

 1. pracodawcy, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
 2. innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

Uczestnik podczas szkolenia uzyskuje aktualną wiedzę w zakresie regulacji prawnych dotyczących prawa pracy, wiedzę w zakresie ergonomii organizacji stanowiska zgodnego z wymogami i przepisami przeciwpożarowymi, poznaje najnowsze techniki udzielania pomocy przedlekarskiej i organizacji niesienia pomocy.

Szkolenie przeprowadzane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawcy i kadra kierująca pracownikami odbywają je nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;
 3. organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy;
 4. analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka;
 5. organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy;
 6. zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku;
 7. skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników);
 8. problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Kurs PIERWSZEJ POMOCY ...

pomoc UZPRZEDMEDYCZNEJ


 zajęcia jednodniowe, prowadzone w godzinach 8.00 - 15.00 lub dwudniowe, w godzinach popołudniowych (dla osób pracujących).

Zapisy przyjmujemy telefonicznie, osobiście lub przez e-mail: gizycko@zdz.bialystok.pl

 

 

DOTACJE na rozpoczęcie działalności gospodarczej ...

Nowa edycja projektu DOTACJE na Start ...

 

2edycjaZakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

w okresie 01.06.2017 – 31.01.2019
realizuje projekt:

"Dotacje na start – kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania
i prowadzenia działalności gospodarczej
II edycja"

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa X– Regionalny rynek pracy

Działanie 10.3– Rozwój samozatrudnienia

 

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

1. Rekrutacja uczestników projektu:

I etap - złożenie oraz ocena formularzy rekrutacyjnych

II etap:

- indywidualne spotkanie z doradcą weryfikujące predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej (1h/osobę)

- indywidualne spotkanie z doradcą biznesowym – ocena pomysłu na biznes (1h/osobę)

 

2. Podstawowe wsparcie doradczo-szkoleniowe dla 80 os:

- grupowe szkolenia w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej „ABC przedsiębiorczości” (8grup*śr.10osób*30h)

- indywidualne doradztwo biznesowe w zakresie przygotowania biznesplanu (8h/osobę)

- specjalistyczne doradztwo grupowe (8grup*śr.10osób*16h) w zakresie przygotowania Wniosku o przyznanie bezzwrotnego wsparcie finansowego w postaci dotacji wraz z biznesplanem i In. załącznikami, Wniosku o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego.

 

Uwaga!!!W przypadku gdy do projektu zostaną zakwalifikowane osoby niepełnosprawne posiadające szczególne potrzeby dołożymy wszelkich starań aby ich udział w projekcie był pełnowartościowy.

 

3. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości:

 • dotacje na założenie działalności w wysokości 23 390 zł dla 64 osób,
 • finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 500,00 zł dla 64 osób przez okres 6 m-cy.

4. Indywidualne wsparcie merytoryczne w prowadzeniu działalności gospodarczej polegające na doradztwie z zakresu analityczno – finansowego (6h/osobę) i z zakresu aspektów organizacyjno-prawnych, marketingowych oraz mentoringowych (6h/osobę).

 

Celem projektu jest wzrost postaw i umiejętności przedsiębiorczych u 80 niepracujących osób będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących powiaty: węgorzewski, giżycki, piski do końca I 2019, prowadzący do zwiększenia liczby przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku, poprzez udzielenie pomocy szkoleniowo-doradczej oraz przekazanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności gosp. dla 64 z nich.

 

Projekt skierowany jest do 80 osób(43 kobiety i 37 mężczyzn) w wieku 30+ zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do CEIDG/KRS/prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), zamieszkujących powiaty:węgorzewski, giżycki, piski przy czym 42 osoby (23 kobiety i19 mężczyzn) będą to osoby bezrobotne/poszukujące pracy oraz 38 osób (20 kobiet i 18 mężczyzn) nieaktywne/bierne zawodowo i jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku tj.:

spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoby powyżej 50 roku życia
 • kobiety
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Dofinasowanie projektu z UE: 2 275 581,35 zł.

 

 

   

      REKRUTACJA :

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

Regulamin_udziału_w_projekcie_Dotacje_na_Start_-_II_edycja.pdf

 

Załącznik_nr__1._Wzór_Formularza_rekrutacyjnego_wraz_z_oświadczeniami_01.08.2017-1.docx

(formularz rekrutacyjny należy wypełnić komputerowo, wydrukować, dołączyć wskazane na ostatniej stronie formularza załączniki

i dostarczyć do Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Giżycku, osobiście bądź za pośrednictem poczty lub kuriera).

 

Zapraszamy do udziału w projekcie !!!

 

 

II EDYCJA Projektu DLA OSÓB PO 29 roku życia !!!

Wykwalifikowani reklama1
Zapraszamy do nowego projektu "Wykwalifikowani i kompetentni – kompleksowy program wsparcia osób niepracujących powyżej 29 roku życia" realizowanego w podregione ełckim.

Projekt jest skierowany do 120 osób, które:

 • *ukończyły 30 lat
 • *są bezrobotne lub poszukujące pracy lub nieaktywne/ bierne zawodowo,
 • *zamieszkują podregion ełcki - m.in. POWIAT GIŻYCKI,
 • *oraz które jednocześnie kwalifikują się przynajmniej do jednej z kategorii: osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawni, osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu oferujemy poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, warsztaty, pośrednictwo pracy oraz 3-miesięczne płatne staże w lokalnych przedsiębiorstwach.

GWARANTOWANA PRACA po odbyciu stażu dla co najmniej 47 uczestników projektu!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego.