Giżycko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

Matura 2016

MATURA 2016

Wszelkie informacje dotyczące egzaminu maturalnego dostępne są na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży: OKE Łomża

 Harmonogram egzaminów maturalnych maj 2016 rok 15.04.2016 1-page-001Harmonogram egzaminów maturalnych maj 2016 rok 15.04.2016 1-page-002

 

INFORMACJE dla ABSOLWENTÓW dotyczące odpłatności za egzamin maturalny

UWAGA !!! BARDZO WAŻNA INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW !!!

Informacja dotycząca odpłatności za egzamin maturalny !!!

Od roku szkolnego 2015/2016 egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i częsci pismenej, jest odpłatny dla absolwentów, którzy:

1. przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci i kolejny, przykład:

Absolwenci, którzy przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci lub kolejny (jeden raz = jeden rok).

  1. Przykład 1.: absolwent X przystąpił do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz pierwszy w 2013 r. – najpierw w maju, a następnie do sesji poprawkowej w sierpniu, za każdym razem nie osiągając wymaganego do zdania progu 30% punktów. W 2014 r. absolwent X nie przystępował do egzaminu. W 2015 r. absolwent X przystąpił do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz drugi, ponownie w maju i w sierpniu, ponownie nie osiągając wymaganego progu 30%. W 2016 r. absolwent X postanawia przystąpić do obowiązkowego egzaminu z matematyki po raz trzeci, co oznacza, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł.
  2. Przykład 2.: absolwent Y przystąpił do egzaminu z biologii na poziomie podstawowym (jako przedmiot dodatkowy) po raz pierwszy w 2011 r. W 2014 r. przystąpił do tego samego egzaminu (biologia na poziomie podstawowym), aby podwyższyć wynik. W 2016 r. absolwent Y zamierza przystąpić do egzaminu z biologii, ale na poziomie rozszerzonym. Za ten egzamin nie wnosi opłaty, ponieważ do egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym przystępuje po raz pierwszy.

2. przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego (na tym samym poziomie), który w poprzednim roku lub w porzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystapili do egzaminu maturalnego z tego przedmitu, przykład:

Absolwenci, którzy w latach ubiegłych (2005–2015) zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, ale do niego nie przystąpili (nie stawili się na egzaminie). W takiej sytuacji – jeżeli w deklaracji dotyczącej egzaminu maturalnego w 2016 r. wskażą ten sam przedmiot na tym samym poziomie – egzamin taki jest odpłatny.

  1. Przykład 3.: absolwent Z w 2007 r. zadeklarował chęć przystąpienia do egzaminu z historii sztuki na poziomie rozszerzonym, ale nie zgłosił się na ten egzamin (nie przystąpił do niego). W 2016 r. chce przystąpić do tego samego egzaminu. Oznacza to, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł.
  2. Przykład 4.: absolwent V w 2014 r. zadeklarował chęć przystąpienia do egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym, ale do niego nie przystąpił. W 2016 r. chce przystąpić do egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym. Ponieważ poziom egzaminu jest inny – nie ma obowiązku wnoszenia opłaty za ten egzamin.

W związku z powyższym wszyscy absolwenci, którzy spełniają jeden z powyższych warunków, są zobowiązani do dokonania opłaty za egzamin/egzaminy, do których zamierzają przystąpić w maju 2016 r.

Wysokość opłaty za jeden egzamin wynosi 50,00 zł. Należy ją wnieść w terminie

od dnia 1 stycznia do 7 lutego 2016 r. na poniższe konto:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, ul. Al. Legionów 9 18-400 Łomża

Numer konta:59 1010 1049 0003 2922 3100 0000

W tytule przelewu należy podać:

  • PESEL,
  • imię i nazwisko zdającego,
  • rodzaj egzmainu - matura
  • nazwę przedmiotu lub przedmiotów (z uwzględnieniem poziomu pp lub pr);

Przykład: 86020123651, JAN KOWALSKI, MATURA, MATEMATYKA PP, BIOLOGIA PR

Informację o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów (DRUK) wraz z dowodem jej uiszczenia należy zlożyć do dyrektora OKE w Łomży w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 7 lutego 2016 r.

Brak opłaty za egzamin/egzaminy uniemożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016.

Uwaga! Opłata stanowi dochód budżetu Państwa i nie podlega zwrotowi.

JAK SPRAWDZIĆ, CZY ZA EGZAMIN TRZEBA ZAPŁACIĆ ?

Absolwent może sprawdzić swoją historię przystępowania do egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów:

a) w swojej szkole macieżystej

lub

b) w OKE w Łomży, wysyłając e-mail na adres: matura.oplata@oke.lomza.pl

Uwaga!

e-mail należy podpisać, a w jego treści podać: imię i nazwisko, nr PESEL, nazwę i adres szkoły, w której absolwent przystąpił do matury.

DEKLARACJE MATURALNE

Druk DEKLARACJI MATURALNEJ dla uczniów kończących szkołę w roku szkolnym 2015/2016pdf encryption i w tym roku przystapi do egzaminu maturalnego oraz absolwenta liceum ogólnoksztalcącego, który ukończył szkołę w orku szkolnym 2014/2015;

 

pdf encryptionDruk DEKLARACJI MATURALNEJ dla absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005 - 2013/2014 oraz absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006 - 2014/2015 przystepuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów.